Yksiköt

Kun käyttäjä valitsee Yksiköt, näytetään oletusarvoisesti yksikkö, johon käyttäjä henkilöstöhallinnon järjestelmästä tulleen tiedon mukaisesti liitetty.  

Kaikki henkilöt, joilla on suunnittelijan oikeudet, voivat selata kaikkia yksiköitä valitsemalla sivun vasemmasta reunasta kohdan Yksikkölistaus. 

Yksikön hakeminen

Yksiköitä voi hakea kahdella tavalla:

 • Pikahaku-valikossa voi kirjoittamalla hakea kaikkien yksiköiden joukosta tarkasteltavaa yksikköä.
 • Otsikkorivin alla olevassa listauksessa on harmaa otsikkoalue ja nimen vasemmalla puolella valikon avaava nuoli. Nuolesta voi avaamalla hierarkiaa porautua yksikkörakenteeseen ja valita haluamansa yksikön.

Henkilön liitos yksikköön

Henkilöllä voidaan ajatella olevan kaksi samanaikaista roolia Pepissä: hän on henkilönä organisaatioyksikössä ja hän on käyttäjänä Pepissä.

Henkilöllä on ”oletusliitos” yksikköön. Oletusliitos on syntynyt käyttöönoton yhteydessä, korkeakoulun määrittelemällä tavalla. Henkilön liitoksia yksiköihin voi tarkastella pääkäyttäjän työpöydällä.

Käyttäjä voi muokata näytettävää yksikköään käyttöliittymässä, mutta käyttäjä ei voi muokata henkilöliitosta organisaatiorakenteeseenKäyttäjän profiilissä on välilehdellä Settings kohta Unit joka määrittelee oletusyksikön käyttöliittymässä.

Asetus vaikuttaa yksikkönäkymässä and vuosisuunnittelun näkymässä. Jälkimmäisessä, vuosisuunnittelun näkymässä, on poikkeus: jos vuosisuunnittelun näkymässä vaihtaa yksikkölistauksessa yksikköä toiseksi kuin profiilissa määritelty oletusyksikkö, niin järjestelmä muistaa aiemmin valinnan eikä omassa profiilissa tehty enää muuta vuosisuunnittelussa tehtyä valintaa.

Kun avaat Pepin ensimmäisen kerran suunnittelijan työpöydällä, profiiliin ei ole tallentunut henkilön yksikköä (henkilön liitos yksikköön ei tallennu profiiliin) eikä vuosisuunnittelussa ole tallentunut aiemmin valittua yksikköä eikä oletusaikaväliä. Käyttäjälle tilanne näyttää siltä kuin Peppi ei toimisi oikein: ensimmäisen kerran suunnittelijan työpöydälle kirjautuessa, valitse profiilista oletusyksikkö ja vuosisuunnittelussa käytettävä aikaväli. (Peppi tarjoaa käyttäjälle oletusarvoisesti käytettäväksi aikaväliksi kaikki järjestelmään tallennetut lukuvuodet).

Yksiköt tallennetaan Pääkäyttäjän työpöydällä. Organisaatioyksikön PERUSTIEDOT ylläpidetään yksikön perustiedoissa.

Yksiköllä viitataan korkeakoulun organisaatioon. Pepissä yksikön tavoitteena on koota organisaatioyksiköstä vastaaville henkilölle yleiskuva tapahtumista yksikössä. Yleiskuvan luomiseksi ”organisaatio”yksikköön on liitettävä muita ”yksiköitä”  – kustannustunnisteita, ohjelmia, opetussuunnitelmia, henkilöitä.

Perustiedot

Yksikön perustiedoissa ovat yksikön on nimi, vastuuhenkilö(t), työsuunnitelman allekirjoittaja(t), keskituntihinta ja kuvaus.

Yksikön nimi on korkeakoulun organisaatioyksikölle antama nimi.

Vastuuhenkilö – yhteen yksikköön voi liittyä 0…n vastuuhenkilöä. Vastuuhenkilö on lähinnä  lisäinformaatio. Järjestelmä ei käytä tietoa mihinkään (esimies-alaisuhteet ovat eri asiaa ja ne tallentuvat Pepin henkilöpuussa).

Keskituntihinta – tietoa käytään yksikön kustannuspaikkojen tehtävien laskennassa kohdassa ”Yksikkö > Kustannuspaikkojen tehtävät” ja ”Vuosisuunnittelu > budjetti-Excel”.

Yksikön kuvaus –  on lisäinformaatio, jota itse  järjestelmä ei käytä mihinkään. Organisaatio voi itse päättää mitä tietoja tähän tallentaa.

Yksikön nimen ja voimassaoloajan tallennus

”Organisaatio”yksiköt tallennetaan ja yksiköiden nimiä, alku- ja päättymispäivämääriä ylläpidetään Pääkäyttäjän työpöydällä organisaatioyksiköt puussa. Yksiköillä on alku- ja päättymispäivämäärä. Yksiköt eivät ole käytettävissä (valikoissa) alku- ja päättymispäivämäärän ulkopuolella.

Kustannuspaikat

Yksikköön liittyy kustannustunnisteita: kustannuspaikkoja, toimintoja, sisäisiä tilausnumeroita, projektinumeroita. Yksikön kustannustunnisteile kohdennetaan vuosisuunnittelussa kustannuksia ja tehtäviä. Yksikön ja kustannustunnisteiden liitos tehdään yksikön Kustannuspaikat-näkymässä.

Kustannustunnisteiden tallennus vaikuttaa kahdessa kohdin Pepin käyttöön: ensinnäkin miten kustannustunnisteita raportoidaan yksikkönäkymässä kohdassa Kustannuspaikkojen tehtävät ja toiseksi miten tietoja luetaan Vuosisuunnittelu -näkymän Budjetti-exceliin.

Kustannustunnisteiden hallinta

Kustannustunnisteiden luominen, muokkaus ja poisto sekä kustannustunnisteiden linkittäminen liittyvät muihin korkeakoulun prosesseihin ja toimintatapoihin. Korkeakoulussa on määritelty ennen järjestelmän käyttöönottoa millä periaatteella kustannustunnisteita ylläpidetään ja linkitetään yksiköihin.

Kuvassa 1 näkyvät toiminnot Lisää… ja Linkitä…. Korkeakoulun prosesseista ja toimintatavoista voi seurata että esimerkiksi toimintoa Lisää.. ei näytetä suunnittelijan työpöydällä.

Kustannuspaikka

Kustannuspaikkoja voi lisätä ja linkittää yksikköön. Kustannuspaikan lisääminen tarkoittaa että luodaan täysin uusi kustannuspaikka ja linkitetään se samanaikaisesti yksikköön jossa kustannuspaikka tallennetaan. Kustannuspaikan linkittäminen tarkoittaa että pääkäyttäjävalikossa on tallennettu kustannuspaikkoja ja tallennettu kustannuspaikka halutaan liittää tähän yksikköön.

Toiminto

Toimintoja voi lisätä ja linkittää yksikköön. Toiminnon lisääminen tarkoittaa että luodaan täysin uusi toiminto ja linkitetään se samanaikaisesti yksikköön jossa toiminto tallennetaan. Toiminnon linkittäminen tarkoittaa että pääkäyttäjävalikossa on tallennettu toimintoja ja tallennettu toiminto halutaan liittää tähän yksikköön.

LAMKissa ei käytetä Toiminnot -vaihtoehtoa. Käytössä oleva Kustannuspaikka -tiedon määrämuotoinen ratkaisu sisältää myös tämän Toiminto -tiedon. 

Projektinumero

Projektinumeroita voi lisätä ja linkittää yksikköön. Projektinumeron lisääminen tarkoittaa että luodaan täysin uusi projektinumero ja linkitetään se samanaikaisesti yksikköön jossa projektinumero tallennetaan. Projektinumeron linkittäminen tarkoittaa että pääkäyttäjävalikossa on tallennettu projektinumero ja tallennettu projektinumero halutaan liittää tähän yksikköön.

LAMKissa käytetään Projektinumero -vaihtoehtoa. LAMK Talouspalvelut ylläpitää projektinumeroja Peppiin sitä mukaa kun taloushallinnon järjestelmään määritellään uusia projektinumeroita. Tietoa käytetään silloin, kun halutaan kohdentaa kustannuksia (esimerkiksi opettajan työaikaa) jollekin tietylle projektille.

Kustannuspaikkojen tehtävät

Kustannuspaikkojen tehtävät raportoidaan niiltä kustannuspaikoilta, jotka on liitetty ao. yksikköön valitulla aikavälillä. Valittava aikaväli on määriteltävä muodossa ”alkupäivämäärä” – ”päättymispäivämäärä”.

 • Valitse ensin aikaväli, jota haluat tarkastella päivämäärinä
 • Keskituntihinta, jota käytetään euromääräisten kustannusten laskentaa on määritelty yksikön perustiedoissa: käytetty keskituntihinta näytetään päivämäärävalinnan jälkeen. Tässä näkymässä keskituntihintaa ei voi muokata
 • Paina ”Hae”

Näkymään tulostuu tehtävärivejä

 • tehtävälle annettu nimi,
 • kohdistuu [toteutukselle tai muulle tehtävällä ja muun tehtävän tehtäväkokonaisuudelle],
  • nimen linkistä voi siirtyä toteutukselle tai tehtäväkokonaisuuteen
 • henkilön nimi joka liitetty tehtävään,
 • tehtävän aikaväli (ei sama kuin valittu aikaväli),
 • tehtävän tunnit (joka ei ole sama kuin aikavälille kohdennettava tunnit),
 • laskennan aikaväli (joka on valittu aikaväli),
 • laskennalliset tunnit (joka on valitulle aikavälille kohdennettavat tunnit),
 • tehtävän laskennalliset kustannukset euroina.

Kullekin kustannuspaikalle kohdennetut tunnit tulostetaan omaan tauluuunsa. Tehtävärivit eivät ole järjestyksessä ajan, nimen tai päivien mukaisesti.

Toteutuksella voi antaa tehtävän henkilölle oikeuden muokata tehtävän tunteja. Tehtävän tuntien muokkauksessa tehtävän henkilö voi kohdentaa suuremman tuntimäärän tehtävälle kuin esimies on tehtävällä määritellyt. Tällaiset rivit on merkitty punaisella.

Ryhmät

Tällä sivulla on listaus kaikista yksikköön liittyvistä ryhmistä. Ryhmäluettelossa näytetään tarkasteluhetkellä ryhmälle määritellyn alkamis- ja päättymispäivän mukaisesti voimassaolevat ryhmät. Ryhmätyyppejä voi olla useitaesimerkiksi opiskelijaryhmät, henkilökuntaryhmät ja toteutusten opetusryhmät. Opetusryhmät syntyvät ja niitä ylläpidetään opintojakson toteutuksilla. Ryhmiä käytetään Pepissä tarvittaessa opetussuunnitelmassa, ajoitussuunnitelmassa, vuosisuunnittelussa, toteutuksilla ja resurssien hallinnassa.

Saapumisryhmät luodaan Peppiin keskitetysti Peppi-ylläpidon toimesta. Pepissä käytettävät tunnukset ja nimet ovat määrämuotoisia opintohallinnon tietojen kokonaisuuden hallinnan varmistamiseksi. Vuosisuunnittelijat täydentävät Saapumisryhmän tiedot Pepissä ennen vuosisuunnittelutyön alkua.

Huutomerkki rivin alussa?

Ryhmäluettelossa käyttöliittymä valittaa jos ryhmältä puuttuu kustannuspaikka (ks. viimeiset rivi). Ryhmälle on tallennettava kustannuspaikka ennen kuin ryhmälle tallennetaan toteutuksia (ennen vuosisuunnittelun alkua).

Ryhmän linkittäminen yksikköön

Ryhmät tulee linkittää yksikköön, jotta ne ovat haettavissa yksikköhaun kautta ja jotta ne ovat vuosisuunnittelussa näkyvissä.

 1. Mene yksikönäkymään
 2. Hae ensin yksikkö johon ryhmä halutaan linkittää
 3. Valitse yksikön ”Ryhmät” ja ”Linkitä ryhmä” (ryhmä haetaan vasta tässä vaiheessa)
 4. Hae ryhmä hakulomakkeella
 5. Valitse haluamasi ryhmä ja paina OK
On tärkeää, että kun uusia ryhmiä tallennetaan ja ne liitetään Pepissä yksikköön, niin huolehditaan samalla, että ryhmän kustannuspaikkatiedot ovat tallennettu oikein. Tämä tulee tehdä jotta opettajan työaikasuunnitelma sisältää kustannuspaikkatiedot palkanlaskentaa varten.
Jos ryhmä on tuleva tai mennyt se ei ilmesty hakutuloksiin. Ryhmätunnuksen eteen tulee lisätä + merkki, jolloin haku etsii myös tulevia ja päättyneitä ryhmiä
Omaan organisaatioon liitetyt koulutusorganisaation koulutusohjelmat. Koulutusohjelma sisältää perustietoja koulutuksesta. Koulutusohjelman kuvauksia ei käytetä Pepissä, mutta näytetään julkaisuissa, mm. opinto-oppaassa.

Ohjelmia voi lisätä ja linkittää yksikköön. Ohjelman lisääminen tarkoittaa että luodaan täysin uusi ohjelma ja linkitetään se samanaikaisesti yksikköön jossa ohjelma  tallennetaan. Ohjelman linkittäminen tarkoittaa että pääkäyttäjävalikossa on tallennettu koulutusorganisaatioon ohjelma ja tallennettu ohjelma halutaan liittää tähän yksikköön.

Ohjelman kuvaus

Korkeakoulun koulutusorganisaatio sisältää useita koulutuksia, joita nimitetään tässä ohjelmaksi (koulutusohjelma, tutkinto-ohjelma yms.). Kun koulutusorganisaatioiden tietoja julkaistaan esimerkiksi sisäisille tai ulkoisille asiakkaille, korkeakoulu määrittelee ohjelmille muodon, jolla koulutusorganisaatio kertoo itsestään. 

Ohjelmiin voi liittää yhden tai usaamman tekstikentän. Tekstikentät tallennetaan pääkäyttäjän valikossa, Kuvaukset. Korkeakoulu voi itse päättää tekstikentistä ja niiden nimistä.  Hakijapalvelut ylläpitää kuvauskenttiä ja niiden sisältöä.

Pääkäyttäjä voi muokata ohjelman kuvaus-kenttiä, niiden elinkaarta ja rakennetta ylläpitovalikossa.

Kuvassa 2 toisessa sarakkeessa on tyyppi kenttä, nimellä degree_programme, ovat ohjelmien kuvaus-kentät. Sarakkeessa Otsikko oleva kentän nimi näytetään ohjelman kenttäotsikkona (ks. kuvaa kolme jäljempänä).

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelman yksikön tallennus OPS:n kuvauksessa linkittää OPS:n yksikköön. Yksikköön liitetyt opetussuunnitelmat luetellaan opetussuunnitelmat-näkymässä.

Opetussuunnitelman liitos yksikköön tehdään opetussuunnittelman etusivulla kohdassa Tarkennukset > Yksikkö. Yksi opetussuunnitelma voi liittyä vain yhteen yksikköön.

Opetussuunnitelma-näkymässä ei ole vielä muita toiminnallisuuksia. Näkymässä ei voi linkittää opetussuunnitelmaa yksikköön (ks. edellä). Täältä näkee ainoastaan mitkä opetussuunnitelmat on liitetty yksikköön. 

Suuntautumiset

Suuntautumiset -näkymään voidaan linkittää yksikköön liitetyt suuntautumiset. Toimintoa ei ole toistaiseksi käytetty opetuksen suunnittelun puolella, suuntautumistieto hallinnoidaan opiskelijatietojen yhteydessä.

Tutkinnot

Yksikköön liittyvissä koulutusorganiaatioissa järjestetään mm. tutkintoon johtavaa koulutusta. Tutkinnot ja tutkintonimikkeet -näkymät keräävät yksiköihin liittyvät tiedot yhteen.

Tutkintoja voi lisätä and linkittää yksikköön. Tutkinnon lisääminen tarkoittaa että luodaan täysin uusi tutkinto ja linkitetään se samanaikaisesti yksikköön jossa tutkinto tallennetaan. Tutkinnon linkittäminen tarkoittaa että pääkäyttäjävalikossa on tallennettu tutkintoja ja tallennettu tutkinto halutaan liittää tähän yksikköön.

Tutkintonimikkeet

Yksi tutkinto ja tutkintonimike voi liittyä 0..n yksikköön. Tutkinnon ja tutkintonimikkeen luettelorivillä näkyvä Poista-toiminto poistaa tutkinnon/tutkintonimikkeen liitoksen yksikköön. Toiminto ei poista tutkintoa/tutkintonimikettä. Tutkintoja ja tutkintonimikkeitä ylläpidetään pääkäyttäjävalikossa. 

Tutkintojen ja tutkintonimikkeiden kuvaus

Tutkinto- ja tutkintonimike – näkymissä näkyvät riveillä valinnat Muokkaa.  Jos tutkinnoille tai tutkintonimikkeille haluaa tallentaa omat kuvaukset, niin Muokkaa-toiminnosta ylläpidetään tallennettujen tekstikenttien sisältöä.

Katso lisätietoja kohdasta Yksikkö, Ohjelmat > Ohjelman kuvaus (ja pääkäyttäjävalikko Kuvaukset)

Toteutuksille, erillisille opintokokonaisuuksille (ent. Tarjontakori), projekteille ja muille työaikasuunnitelman töille tallentuu tieto yksiköstä vuosisuunnittelussa niiden luontivaiheessa. Yksikkönäkymä kerää nämä tiedot yhteen, mutta siinä ei ole toiminnallisuuksia, joilla toteutuksia tai erillisiä opintokokonaisuuksia voisi muokata.

Toteutukset

Toteutukset -näkymä kerää yksiköön liitetyt toteutukset yhteen listaan. Toteutuksia voi tarkastella vaihtoehdoin: Menneet / Käynnissä olevat / Tulevat. Pääset tarkastelemaan ja tarvittaessa muokkaamaan toteutusten tietoja Vuosisuunnittelu > Toteutukset -kohdassa.

Erilliset opintokokonaisuudet

Erilliset opintokokonaisuudet (ent. Tarjontakori) -näkymä kerää yksikön kaikki mahdolliset (voimassaolevat) erilliset opintokokonaisuudet yhteen listaan. Erillisten opintokokonaisuuksien käyttö ja käytänteet vaihtelevat korkeakouluittain.

Projektit ja Työaikasuunnitelman työt

Projektit ja Työaikasuunnitelman työt -näkymiin tulostuvat vuosisuunnittelussa yksikölle kytketyt projektit ja muut kuin opintojaksototeutuksille tehtävänippujen kautta luodut työtehtävät (Työaikasuunnitelman työt). Käyttäjän valitsema aikaväli (vuosisuunnittelussa) vaikuttaa näkymään tulostuviin riveihin. Päättyneet tehtävät (valitun aikavälin ulkopuolelta) saa näkyviin toiminnolla ”Näytä päättyneet tehtävät”.

Sarakkeen ”Koodi” tunnus on järjestelmän sisäinen tunnus tehtävänipulle. (Koodia ei näe tehtävänipulla). Tehtävänippuun voi siirtyä koodi ja nimi -sarakkeista. Tehtäväpaketin voi lisätä yksikköön toiminnolla ”Lisää työaikasuunnitelman työ”. Olemassaolevan, aiemmin tallennetun tehtäväpaketin voi linkittää yksikköön toiminnolla ”Linkitä työaikasuunnitelman työ”.

Henkilöiden tunnit

Näkymässä voi tarkastella valitulla aikavälillä henkilölle kohdennettuja tunteja. Näkymässä voi lukea tallennettuja (PDF) työsuunnitelmia ja esimies voi muokata työsuunnitelman tilaa hyväksymisprosessissa. ”Henkilöiden tunnit” sivulle tulostuvat kaikki yksikköön liitetyt henkilöt. Sivun yläreunassa on aikavälivalinta (kalenterivuosi, lukuvuosi, päivät)  

Sivulla ovat sarakkeet henkilö (linkki henkilön työsuunnitelmaan), suunnitellut tunnit aikavälillä, tehtävien tunnit aikavälillä, linkki työsuunnitelman PDF:n (jos tallennettu aikavälillä) ja työsuunnitelman tila.

Kun opettaja on hyväksynyt esimiehensä tekemän työaikasuunnitelman omalta osaltaan, yksikön johtaja vahvistaa työaikasuunnitelat Yksiköt-osion Henkilöiden tunnit -sivulla.

Yksikön johtajan tekemä työaikasuunnitelman hyväksyminen

 1. Avaa Suunnittelijan työpöydän alta Yksiköt-osio.
 2. Hae Yksikkölistaus-linkistä aukeavasta hierarkiasta se yksikkö, jonka henkilöiden työaikasuunnitelmia käsittelet. Valitse yksikkö napsauttamalla sen nimeä.
 3. Valitse vasemmasta linkkilistasta Henkilöiden tunnit. Yksikön henkilöt listautuvat taulukkoon.
 4. Valitse tarkasteluajanjakso, jolle työaikasuunnitelmat on tehty.
 5. Listassa on yksikön henkilöt ja heille tehdyt työaikasuunnitelmat. Tallennettua työaikasuunnitelmaa pääsee katsomaan pdf-linkistä. Reaaliaikaista työaikasuunnitelmaa voi katsoa napsauttamalla henkilön nimeä, jolloin siirrytään työaikasuunnitelma-sivulle.
 6. Valitse työaikasuunnitelmat merkitsemällä niiden kohdalle ruksi rivin lopussa. Hyväksy tai Hylkää valitut työaikasuunnitelmat.

Työaikasuunnitelmien muutosten hallinta

Jos syntyy tarve tarkentaa tai muuttaa vahvistettua työaikasuunnitelmaa, kaikista työsuunnitelman muutoksista sovitaan opettajan ja esimiehen kesken. Mikäli muutokset voidaan toteuttaa jo hyväksyty työaikasuunnitelman puitteissa, ei työaikasuunnitelmaa tarvitse vahvistaa uudelleen. Muussa tapauksessa sovitaan suunnitelman muuttamisestaopettajan ja esimiehen kesken ja yksikön johtaja vahvistaa muutetun työsuunnitelman. Jos työaikasuunnitelmaa on tarpeen muuttaa, Peppiin tallennetaan siitä uusi versio (pdf).

Molemmat versiot säilyvät ohjelmassa. Aiemmin hyväksyttyjä eli vahvistettuja työaikasuunnitelman versioita ei poisteta ohjelmasta.

Kun työsuunnitelma merkitään valmiiksi Pepissä, se tallentuu ohjelmaan pdf-muodossa ja säilyy siellä muuttumattomana vaikka työsuunnitelmaan liittyviä tehtäviä muutettaisiin.

Muuttuneista työaikasuunnitelmista tulee laittaa uudet tulosteet henkilöstöpalveluihin. Erityisesti silloin jos muutokset vaikuttavat palkanmaksuun tai palkan kustannuspaikkajaotteluun.

Henkilökunta

Sivulle tulostuu yksikköön liittyvä henkilökunta sekä yksilölle tehdyt virtuaalihenkilöt.

Henkilökunnalle voi lähettää Pepin sisäisiä viestejä klikkaamalla nimen edessä olevaa kirjekuori-ikonia. Ohjeet Viestit (Pepin sisäiset)

Virtuaalihenkilöt

Miten laitan henkilön opetuksen Peppiin ennenkuin hänen käyttäjätietonsa ovat kunnossa?

Pepissä käytetään ns Virtuaalihenkilöitä korvaamaan oikeita henkilöitä. Virtuaalihenkilöä käytetään suunnittelussa esimerkiksi silloin, kun varsinainen opettaja ei ole vielä tiedossa, tai hänen tietonsa eivät löydy järjestelmästä. Virtuaaliopettaja ei siirry toteutuksen tietojen mukana Winhaan ainakaan toistaiseksi.

Jos opettajan tietoja ei löydy Pepistä voi siihen olla eri syitä:

”Opettajaa” ei tulla viemään opetushallinnon järjestelmiin lainkaan. Hän on lyhytaikainen palkkionsaaja/luennoitsija/asiantuntija yms.

 • Toteutuksen opettajaksi laitetaan vain opintojakson vastuuopettaja, joka vastaa myös esimerkiksi arviointien antamisesta.
 • Toteutukselle voidaan viedä opettajaksi palkkionsaajia/luennoitsijoita/asiantuntijoita varten tehdylla virtuaaliopettajalla, jonka nimi on esim ’MI_Luennoitsija’ (esimerkki Muotoiluinstituutista). Näissä tapauksissa pitää olla selvästi sovittuna vastuuhenkilö esim arviointeihin liittyen.
 • Lukujärjestyksen varaukseen laitetaan Kuvaus/lisätiedot -kohtaan lisätään tekstimuodossa tieto luennoitsijan nimestä esimerkiksi opiskelijoita varten, jolloin tieto näkyy opiskelijoille Lukkarikoneessa

Opettajan rekrytointiprosessi on vielä siinä vaiheessa, että tiedot eivät ole ehtineet järjestelmiin, tai opettaja ei ole vielä muuten tiedossa.

 • Toteutuksen opettajaksi laitetaan virtuaaliopettaja. Sitten kun opettajan oikeat tiedot löytyvät Pepistä, vaihdetaan virtuaalihenkilö oikeaksi henkilöksi. Virtuaaliopettajia voidaan käyttää yksikössä kahdella eri tavalla tai niiden yhdistelmänä.
 • Opetus voidaan viedä ’korvamerkitylle’ virtuaalihenkilölle, eli jos tiedossa on esimerkiksi joku tietty rekrytointitarve, kootaan kyseiselle henkilölle suunnitellut opetukset yhden tietyn virtuaalihenkilön taakse, esim ’T_Opettaja_TVT_vastuuopettaja’
 • Tai sitten voidaan koota kaikki opettajaa vailla olevat toteutukset esim koulutuskohtaisen virtuaalihenkilön taakse, jolloin saadaan yhteen paikkaan tieto kaikesta opettajatarpeesta, esim ’T_Opettaja_TVT’

Virtuaalihenkilöt nimetään samalla logiikalla kaikissa yksiköissä. Nimen alkuosa on kaikille LAMKissa sama, loppuosaan on mahdollisuus laittaa alakohtaista osuutta. Käytännössä jokaisen alan virtuaaliopettajan koodin alku on sama, mutta viimeiseksi voi laittaa alakohtaisen tarkenteen.

”Alan lyhenne”_Opettaja_”Alakohtainen tarkenne”, esimerkiksi T_Opettaja_EYT01
tai
”Alan lyhenne”_Luennoitsija_”Alakohtainen tarkenne”, esimerkiksi M_Luennoitsija_VK